Omdat het elk jaar een van de hoogtepunten is van de jaarvergadering drukken wij onderstaand af het jaarverslag van de DOLgroep. Zeker ook interessant voor diegenen die de betreffende avond niet aanwezig konden zijn.

De DOL groep

De DOLgroep, reeds vele jaren actief, bekend en erkend, is statutair gevestigd in “De Hut” en samengesteld uit de oudere, meest ervaren leden van loopgroep Waalre. De DOLgroep wordt in het hoofdbestuur van loopgroep Waalre vertegenwoordigd door Jacques Jansen.
In de bestuurssamenstelling van de DOLgroep zijn geen wijzigingen aangebracht, zodat voor het komende seizoen als voorzitter, secretaris en penningmeester met instemming van alle leden in deze is herkozen H.M.J. Verhees.Ter ondersteuning van deze werkzaamheden, zal tijdens de eerst volgende ledenvergadering een medewerker ledenadministratie worden benoemd.
Door de DOLpers,  onder redactionele leiding van Hans de Winther wordt het clubblad “Te Dol voor woorden” uitgebracht, waarin alle wetenswaardigheden van de DOLgroep en nog veel meer wordt opgenomen.
Om lid te worden van de loopgroep is het een vereiste dat men lid is van loopgroep Waalre.

Ledenbestand.
Onze DOLgroep bestaat momenteel uit niet minder dan 13 leden. Aanmelden is voor zowel het hardlopen en/of wandelen mogelijk voor zowel mannelijke alsmede vrouwelijke leden van loopgroep Waalre. Bij twijfelgevallen volgt ballotage.
Gedurende het seizoen heeft zich in het kader van verjonging een leuke dame aangemeld, helaas echter na twee trainingen van aftasten, is zij ondanks goed gevuld toch te licht bevonden.

Financieel verslag.
Het financieel verslag geeft U een inzicht in de gezonde ontwikkeling in deze. Saldo in kas 2 maart 2016 € 93,55 Gedurende het seizoen zijn € 10,00 uitgegeven voor een bloemetje voor onze gastvrouw Gerda. Resultaat 1 maart 2017 saldo in kas € 83,55
Penningmeester en bestuur zijn op voorstel van de kascommissie decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid. Om onze sportieve, culturele en culinaire activiteiten uit te breiden en meer inhoud te geven is de sponsorcommissie in vergevorderd overleg met de toekomstige sponsor: de chinese zakenman Wong-Hu Ping Ping.

Activiteiten.
Onze activiteiten zijn te onderscheiden in sportieve, culturele, culinaire, goede doelen, natuuronderhoud, alsmede voor de loopgroep de organisatie van de Kerst-Fakkelloop.

Sportieve activiteiten.
Elke dinsdagochtend komt de DOLgroep om 9,45 u. bijeen bij de “Hut van Mie Pils” voor een looptraining en wandeltocht met afstanden variërend van 7 tot 12 km e.e.a,. afhankelijk van conditie, kunne en animo van leden.
Om ca. 11.15 u. zijn wij allen lopers en wandelaars terug bij De Hut voor een nabespreking onder het genot van koffie en bij gelegenheid gebak. Buiten dit gebeuren treden wij ook naar buiten, met o.a .onze deelname en medewerking aan de ronde van Waalre en overige verenigingsactiviteiten.

Culturele// culinaire activiteiten.
Voor een culturele/ culinaire activiteit hebben we na een dinsdagochtendtraining in groep fietsend een bezoek gebracht aan paradijs “Ogenlust” in Eersel, met aansluitend een bezoek aan het Kempen museum aldaar. Culinair hebben we de dag afgesloten in “De Sleutel” te Riethoven, waar wij na de nodige dorstlessers genoten hebben van een exclusief, uitgebreid 3 u. durend diner, waarna wij tegen 11.00 uur (lees 23:00 uur)., in ijltempo, veelal op de tast huiswaarts zijn gefietst.

Goede Doelen.
Mede op initiatief van Hans, Jacques en Ad, met medewerking van overige Dollers, en onder  meer ook voorzitter Henk de Vrind en fotograaf Martijn Kranen is een geslaagde benefietavond georganiseerd voor stichting “De Vrolijkheid” het inzamelen van gelden te besteden voor kinderen in asielzoekerscentra, om middels creatieve activiteiten hun traumatische ervaringen te verwerken. Deze bijzonder geslaagde avond, waaraan vele artiesten bereidwillig hun medewerking verleenden, bracht het mooie bedrag op van € 2350,00

Natuurbeheer.
Wekelijks maken wij gebruik en genieten wij van onze mooie natuur. Op voorspraak van Ben wordt door meerdere van onze leden in ons gebruikelijke marathontempo deelgenomen aan het onderhoud van bossen, heide en vennen.

Kerst-Fakkelloop.
Onze belangrijke activiteit voor de loopgroep is de organisatie van de Kerst-Fakkelloop in december voor alle lopende en wandelende leden van loopgroep Waalre. Dit jaar mochten wij ons wederom verheugen in een grote deelname van leden. Een minpuntje was het uitvallen van een gedeelte van de verlichting, om dit te verbeteren zullen wij de volgende keer verlengsnoer gebruiken in plaats van touw. De DOLgroep dankt alle deelnemers en medewerkers voor deelname en sportieve inzet.

Slot.
Met dit verslag hoop ik U een gedegen inzicht te hebben gegeven in de organisatie en activiteiten van de DOLgroep een levendige groep die garant staat voor een mooie toekomst.

Opgemaakt te Aalst,

30 februari 2017

De secretaris H.M.J. Verhees